Pravila nagradne igre “Ho-ho-hoću kuglicu”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
,,Ho-ho-hoću kuglicu“

NAZIV, PRIREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv nagradne igre je: „Ho-ho-hoću kuglicu“
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, OIB: 579300981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba automat kluba Admiral, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 22.11.2018. – 28.12.2018. godine.
(5) Nagradna igra se održavati u automat klubu Admiral Rab, Trg Municipium Arbe 7, Rab.

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA

Članak 2.

(1) Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://www.facebook.com/admiralautomatklub prije početka priređivanja nagradne igre.

UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju igrači, stariji od 18 godina, koji odigraju minimalno 50,00 kn na automatima ili ruletu. 
(2) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru automat kluba.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV , radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapis o njegovom sudjelovanju i/ili dobitku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.

ODVIJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 5.

Nagradna igra odvija se na sljedeći način:
· Nagradna igra traje 6 tjedana i sastoji se od ukupno 11 izvlačenja i jednog završnog glavnog izvlačenja. 
· Nagradna igra započinje u četvrtak 22.11.2018. u 20:00 sati, a završava u petak 28.12.2018. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 22:00 sati.
· Za sudjelovanje u nagradnoj igri potreban je kupon.
· Pravo na nagradni kupon igrač ostvaruje kada odigra minimalno 50,00 kn na automatima ili ruletu nakon čega mu osoblje izdaje pravovaljani kupon za tu smjenu.
· Kupon se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime te datum ispunjavanja kupona.
· Broj osvojenih kupona jednom igraču nije ograničen.
· Ispunjavanje kupona zaustavlja se 15 minuta prije samog izvlačenja.
· Izvlačenje nagrada se odvija po unaprijed zadanim datumima s početkom od 20:00 h.
Tjedno izvlačenje nagrada u Automat klubu „Admiral Rab“, Trg Municipium Arbe 7, Rab, se odvija utorkom i četvrtkom svakih pola sata počevši od 20:00h pa do 22:00 h na datume: 22.11.2018., 27.11.2018., 29.11.2018., 04.12.2018., 06.12.2018., 11.12.2018., 13.12.2018., 18.12.2018., 20.12.2018., 25.12.2018., 27.12.2018., 28.12.2018.
Nagrade u promotivnim bonusima za tjedno izvlačenje u Automat klubu „Admiral Rab“, Trg Municipium Arbe 7, Rab: 5 x 200 promotivni bonus
· Tjedne nagrade se izvlače na način da se izvlačenje kupona vrši dok se ne izvuku sudionici koji su prisutni na samom izvlačenju.
· Svako tjedno izvlačenje nagradne igre završava u onom trenutku kada se podijeli svih 1.000,00 kn promotivnog bonusa iz nagradnog fonda.
· Svi neizvučeni kuponi ostaju u kutiji, te imaju pravo ponovnog sudjelovanja sve do glavnog izvlačenja koje je u petak 28.12.2018. 
Glavno izvlačenje nagrada se odvija u Automat klubu „Admiral Rab“, Trg Municipium Arbe 7, Rab, 28.12.2018. u 21:00 sati.
Specifikacije nagrada za glavno izvlačenje su:
· 1. NAGRADA - PROMO BONUS 2.500,00 KN
· 2. NAGRADA - PROMO BONUS 2.000,00 KN
· 3. NAGRADA - PROMO BONUS 1.500,00 KN
· 4. NAGRADA - PROMO BONUS 1.000,00 KN
· 5. NAGRADA - PROMO BONUS 500,00 KN
· Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te čita ime i prezime sudionika, a sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred Komisijom Priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se s izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Sudionik koji udovoljava pravilima predaje važeću osobnu iskaznicu kako bi se prema ostalim navedenim podacima utvrdio identitet sudionika, odnosno potvrdilo da je on vlasnik izvučenog kupona. Ukoliko je sve ispravno, sudionik ima priliku osvojiti nagradu. 
· Glavno izvlačenje počinje s petom nagradom te se posljednja izvlači prva nagrada.
· Ako igrač nije prisutan na izvlačenju a dobije nagradu, druga osoba ne može u ime dobitnika preuzeti nagradu. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u kutiji, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik.
· Kuponi se smatraju važečima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, pošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
· U trenu kada se utvrdi da je sve regularno, sudionik čiji je kupon izvučen ima pravo izvući kuglicu u kojoj se nalazi promotivni bonus sa iznosom dobitka koji osvaja.
· U slučaju da na tjednom izvlačenju nije prisutan dovoljan broj igrača, fond ne iskorištenih nagrada stvorit će na završnom izvlačenju za „Glavnu nagradu“ dodatnu nagradu u ukupnom iznosu vrijednosti svih do tada ne iskorištenih sredstava. 
· Nagrada se uručuje dobitniku, upisuju se podaci o dobitniku.
· Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 18.500,00 KN
 SLOVIMA: osamnaest tisuća petsto kuna
SVI IZNOSI UKLJUČUJU POREZ NA DODANU  VRIJEDNOST
NADGLEDANJE IZVLAČENJA

Članak 7.

(1) Priređivač imenuje tročlanu komisiju, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja nagrada.
(2) Komisija će nakon završetka u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti Zapisnik i dostaviti ga nadležnom tijelu i Priređivaču.
NAČIN I UVJETI IZVLAČENJA

Članak 8.

(1) Imena dobitnika biti će objavljena objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://www.facebook.com/admiralautomatklub u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre.
(2) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom u danu izvlačenja. Ukoliko bi ista osoba bila izvučena ponovno, nakon što je već imala priliku osvojiti nagradu u istom danu izvlačenja automatski gubi pravo na igru te Priređivač nastavlja sa izvlačenjem dok ne izvuče kupon sudionika koji u tom danu izvlačenja nije imao priliku osvojiti nagradu.
(3) Dobitnik/ca se, na zahtjev Priređivača,mora identificirati važečom osobnom ispravom.
(4) Izvlačenje nagrada traje dok se ne izvuku sve nagrade.
(5) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljne obveze Priređivača nagrade prema Dobitniku.
(6) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagardnoj igri sudjelovalo osoba.

PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Internet stranice Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://www.facebook.com/admiralautomatklub

OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.

Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.

U slučaju spora između igrača i Priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.