MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila nagradne igre "Tornado Cash"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
,,TORNADO CASH“NAZIV, PRIREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv nagradne igre je: „Tornado Cash“
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, OIB: 579300981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba casina, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 28.12.2019. - 18.01.2020. godine
(5) Nagradna igra se održavati u Grand Casinu Admiral, Rudeška Cesta 140, Zagreb 

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.

(1) Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral prije početka priređivanja nagradne igre.
UVJETI SUDJELOVANJA
Članak 3.

(1) U nagradnoj igri može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre u vremenskom periodu od 18:00 do 22:00 sata ispuni jedan od kriterija za dobivanje kupona:
a. 1 kupon ako u casinu uplati na blagajni „non cashable“ osobni bonus u iznosu od 100,00kn
b. 1 kupon ako u The Bar-u napravi račun od minimalno 50,00 kn
(2) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatost i prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga casina i boravka u prostoru casina.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI
Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapis o njegovom sudjelovanju i/ili dobitku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.


ODVIJANJE NAGRADNE IGRE
Članak 5.

Nagradna igra odvija se na sljedeći način:
Nagradna igra traje 4 subote u vremenskom periodu od 18:00 do 22:00 sata
Nagradna igra započinje u subotu 28.12.2019. u 18:00 sati, a završava u subotu 18.01.2020. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 18:00 sati.
U nagradnoj igri se koriste kuponi
Pravo na ulazak u kabinu igrač ostvaruje kada ispuni jedan od kriterija za dobivanje kupona:
a. 1 kupon ako u casinu uplati na blagajni „non cashable“ osobni bonus u iznosu od 100,00kn
b. 1 kupon ako u The Bar-u napravi račun od minimalno 50,00 kn
Za sudjelovanje u nagradnoj igri dovoljan je jedan kupon
Kupon se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime, datum rođenja, te datum ispunjavanja kupona.
Broj osvojenih kupona jednom igraču nije ograničen.
Ispunjavanje kupona zaustavlja se 5 minuta prije samog izvlačenja.
Izvlačenje nagrada se odvija po unaprijed zadanim datumima s početkom od 18:00 sati prvo izvlačenje 5 kupona, 20:00 drugo izvlačenje 5 kupona i 22:00 treće izvlačenje 5 kupona.
Jedan igrač može ući u kabinu jedanput u toku večeri
Druga osoba ne može u ime igrača koji je ispunio kriterije za sudjelovanje igrati ili preuzeti nagradu. U slučaju pokušaja istoga od strane igrača, i ako sam zadovoljava kriterije, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri.
U slučaju da na izvlačenju nije prisutan dovoljan broj igrača, fond ne iskorištenih nagrada podijeliti će se ravnopravno prisutnim sudionicima nagradne igre.
Izvlačenje nagradne igre završava u onom trenutku kada se podijele sve nagrade u iznosu od 30.000,00 kn iz nagradnog fonda.
Nagrada se odmah uručuje dobitniku, te se upisuju podaci o dobitniku.
Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

Izvlačenje
Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te čita ime i prezime sudionika, a sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred Komisijom Priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se s izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Sudionik koji udovoljava pravilima predaje važeću osobnu iskaznicu kako bi se prema ostalim navedenim podacima utvrdio identitet sudionika, odnosno potvrdilo da je on vlasnik izvučenog kupona. 
Ako igrač nije prisutan na izvlačenju, a izvuče se njegov kupon, izvlači se dalje, druga osoba ne može u ime vlasnika kupona preuzeti nagradu. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u kutiji, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik.
Kuponi se smatraju važećima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, pošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
Nakon što su ispoštovani svi gore navedeni uvjeti, igrač čiji je kupon izvučen sudjeluje u igri „Tornado Cash“
Igrači s dobitnim kuponom ulaze jedan po jedan u kabinu po redoslijedu izvlačenja kupona 
Kako bi igra „Tornado Cash“ započela igrač mora uči u staklenu kabinu
Cilj igre „Tornado Cash“ je da igrač u periodu puhanja ventilatora u kabini izbaci van kroz otvor kabine što više „novčanica“ poštujući pravila igre 
Igrač kroz otvor kabine smije izbacivati samo pojedinačne „novčanice“ (jednu po jednu „novčanicu“), i to samo dok radi ventilacija u kabini, te je otvoren otvor kabine
Igrač u kabini mora cijelo vrijeme stajati u sredini kabine, te nije dozvoljeno sjedenje ili naslanjanje na staklo kabine
„Novčanice“ se ne smiju skupljati s poda kabine prije početka i po isteku puhanja ventilatora u kabini
Vrijeme lovljenja „novčanica“ u kabini, tj. puhanja ventilatora u kabini je 60 sekundi
Prilikom brojanja „novčanica“ u obzir dolaze samo one koje su izbačene kroz otvor u zadanom vremenskom trajanju igre, te se nalaze u vanjskoj kutiji kabine (sve novčanice koje su zapele i ne nalaze se u vanjskoj kutiji kabine nisu važeće)
U kabini se nalaze „novčanice“ u iznosima od 10, 20, 50 i 100 apoena
Igrač koji ulovi „novčanice“ u ukupnom zbroju apoena 500 i više osvaja nagradu od 500,00 kn osobnog bonusa, igrač koji ulovi „novčanice“ u ukupnom zbroju apoena od 200 do 490 osvaja nagradu 200,00 kn osobni bonus i igrač koji ulovi „novčanice“ u ukupnom zbroju apoena manjem od 200 osvaja 100,00 kn osobni bonus
Na svakom subotnjem izvlačenju jedan igrač može dobiti samo jednu nagradu

NAGRADNI FOND
Članak 6.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna), te se nagrade dijele sukladno pravilima nagradne igre do trenutka dok se ne potroši sav iznos nagradnog fonda. 

Od ukupne vrijednosti nagradnog fonda uplaćujemo 5% crvenom križu, što iznosi 1.500,00 kn (slovima: tisuću petsto kuna)

NADGLEDANJE IZVLAČENJA
Članak 7.

(1) Priređivač imenuje tročlanu komisiju, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja nagrada.
(2) Komisija će nakon završetka u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti Zapisnik i dostaviti ga nadležnom tijelu i Priređivaču.

NAČIN I UVJETI IZVLAČENJA
Članak 8.

(1) Imena dobitnika biti će objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre.
(2) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom u danu izvlačenja. Ukoliko bi ista osoba bila izvučena ponovno, nakon što je već imala priliku osvojiti nagradu u istom danu izvlačenja automatski gubi pravo na igru te Priređivač nastavlja sa izvlačenjem dok ne izvuče kupon sudionika koji u tom danu izvlačenja nije imao priliku osvojiti nagradu.
(3) Dobitnik/ca se, na zahtjev Priređivača, mora identificirati važećom osobnom ispravom.
(4) Izvlačenje nagrada traje dok se ne izvuku sve nagrade.
(5) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagrade prema Dobitniku.
(6) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo osoba.

PREKID NAGRADNE IGRE
Članak 9.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Internet stranice Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral.

OSTALE ODREDBE
Članak 10.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.

Članak 11.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.
U slučaju spora između igrača i Priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.